ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE - Pokladnica

UPOZORNENIE: Prosím, nereagujte na žiadne výzvy týkajúce sa súťaže, ktoré obdržíte od iných osôb/spoločností. Výhercu súťaže vyhlásime výhradne prostredníctvom nášho oficiálneho instagramového účtu @drevko.sk a facebookového účtu drevko.sk.

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej súťaže s názvom je spoločnosť DREVKO s.r.o., so sídlom Vitanová 423, 027 12, IČO: 52138445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sro, vo vložke číslo 71447/L. (ďalej ako „organizátor“).

Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“).

II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť (i) každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony, (ii) poskytne organizátorovi svoje osobné údaje za účelom účasti v súťaži a súhlasí s podmienkami tejto súťaže (ďalej aj „súťažiaci“).

III. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž bude realizovaná na sociálnej sieti Instagram a Faceboook a bude prebiehať v období od 6.9.2022 – 16.9.2022.

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto:

a) je v čase trvania súťaže sledujúcim instagramovej stránky @drevko.sk alebo facebookovej stránky drevko.sk,

b) zároveň do komentára pod súťažný príspevok zadá svoj číselný tip - a teda odpoveď na otázku "Koľko peňazí sa nachádza v truhlici?",

c) súhlasí s podmienkami súťaže a súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom realizácie súťaže.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát. Duplicitné komentáre budú z náhodného výberu vynechané.

Každý súťažiaci je povinný zanechať komentár pod súťažným príspevkom počas celej doby trvania súťaže pre prípad výhry.

V. URČENIE VÝHERCOV

Výhercom výhry sa stane súťažiaci určený náhodným výberom spomedzi všetkých jednotlivých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili (viď. IV. bod a), b) a c)) do súťaže počas celého trvania súťaže a zároveň uviedli správnu odpoveď. Na sociálnej sieti Instagram sa určí jeden výherca, na sociálnej sieti Facebok taktiež jeden výherca.

VI. VÝHRA

Darčeková poukážka v hodnote 50 € na nákup v internetovom obchode drevko.sk.

Výber výhercov sa uskutoční do 23.9.2022 automatickým elektronickým systémom zo všetkých komentárov so správnou odpoveďou. Zvlášť na platforme Instagram a zvlášť na sociálnej sieti Facebook. Ceny budú výhercom odovzdané najneskôr do 30.9.2022.

Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu.

Výhra neprevyšuje sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur).

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY

Výherca bude o výhre informovaný správou prostredníctvom oficiálneho účtu spoločnosti DREVKO s.r.o. na sociálnej sieti Instagram a Facebook. V prípade, ak výherca nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry alebo sa nepodarí skontaktovať s výhercom najneskôr do 72 hodín od skončenia súťaže, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Spôsob odovzdania výhry bude dohodnutý medzi organizátorom/spoluorganizátorom a výhercom.

Výherca je povinný pri preberaní výhry na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť občianskym preukazom.

Výherca bude s organizátorom súťaže podpisovať preberací protokol k výhre. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže a výhre pre výhercu.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné/súťažiaci sa nebude dať skontaktovať, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE

Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom zabezpečenia súťaže. Cieľom súťaže je propagácia organizátora a jeho produktov.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje organizátorovi osobné údaje v rozsahu údajov – meno, priezvisko.

Výherca súťaže poskytuje organizátorovi aj osobné údaje nevyhnutné pre odovzdanie výhry v rozsahu údajov – adresa, tel. číslo, e-mailová adresa.

Súťažiaci súhlasí, aby organizátor súťaže poskytnuté osobné údaje spracoval na účely realizácie súťaže počas trvania marketingovej kampane.

Organizátor súťaže, ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, poveril spracúvaním osobných údajov súťažiacich, ako dotknutých osôb, spoluorganizátora ako sprostredkovateľa, v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.

Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta pobytu (uvedením obce/mesta) a s vyhotovením, použitím a zverejnením fotografie a audiovizuálneho záznamu z procesu odovzdania a využitia výhry (pokiaľ boli vyhotovené) na internetovej stránke organizátora a jeho sociálnych médiách, ako aj s ich ďalším šírením v hromadných informačných prostriedkoch podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na teritoriálne neobmedzenom území za účelom propagácie organizátora súťaže v súvislosti s realizáciou súťaže.

Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať; poskytnutie osobných údajov je však podmienkou na zaradenie do súťaže a odovzdanie prípadnej výhry.

IX. VYLÚČENIE ZAMESTNANCOV ORGANIZÁTORA A ĎALŠÍCH OSÔB ZO SÚŤAŽE

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora, osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

X. ZVEREJNENIE ŠTATÚTU SÚŤAŽE

Tento štatút súťaže je zverejnený na webovej stránke organizátora www.drevko.sk.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nehradí súťažiacim súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť.

Vo Vitanovej, dňa 6.9.2022